“CASPIAN INVEST” ötən ilin hesabatını açıqladı

349 dəfə oxunub
“CASPIAN  INVEST” ötən ilin hesabatını açıqladı

Bank Olmayan Kredit Təşkilatı  “CASPIAN  INVEST”   MMC 31 DEKABR 2017-CI  İL TARİXİNƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ

İCMAL MALİYYƏ HESABATLARını açıqlayıb: Faktor.az sözgedən hesabatları təqdim edir:

 

(Azərbaycan manatı ilə)

___________________________________________

       

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

      Qeydlər                                                                                                                2017                       2016

        

Faiz gəlirləri

4

51199.53

125527.50

Faiz xərcləri

 

356.49

(16794.88)

Faiz gəliri

 

50843.04

108732.62

Faiz hesablanan aktivlər üzrə ehtimal olunan

 

 

  

zərərlər üçün ehtiyyatın yaradılması

 

 

 

Faiz hesablanan aktivlər üzrə ehtimal olunan

 

 

 

zərərlər üçün ehtiyyatın bərpası

 

 

  

Xalis faiz gəliri

 

50843.04

108732.62

 

 

 

 

Haqq və komissiya gəlirləri                                             

 

6            4007.00

13707.85

Haqq və komissiya xərcləri

 

6            (3701.89)

(1898.14)

Digər əməliyyat gəlirləri

 

6             1051.91

0

Digər əməliyyat xərcləri

 

 

 

Xalis qeyri-faiz gəlirləri

 

1357.02

120542.33

Əməliyyat gəlirləri

 

 

  

Əməliyyat xərcləri

6

(204649.57)

(248196.77)

Əməliyyat mənfəəti/(zərəri)

11

  (152449.51)

(127654.44)

Mənfəət vergisindən başqa gəlirdən çıxılan digər vergilər

 

 

 

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət

 

 

 

Mənfəət vergisi

 

 

 

Xalis mənfəət/(zəzər)

 

(152449.51)

(127654.44)

 

 

        Bank Olmayan Kredit Təşkilatı  “CASPIAN  INVEST”   MMC

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNƏ TAMAMLANAN İL ÜZRƏ

İCMAL MALİYYƏ HESABATLARI

(Azərbaycan manatı ilə)

_________________________________________

   

BALANS  

 

Aktivlər

Qeyd

2017

2016

Nagd pul və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

8

138993.91

146284.32

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar (ehtiyatlar çıxılmaqla)

5, 9, 10

461983.35

469226.96

Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərinin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

 

(81936.84)

(81936.84)

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər

12

12349.66

14263.91

Büdcəyə artıq ödənilmiş vergilər

 

2574.65

11992.13

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

10391.64

10391.64

Sair aktivlər

13

86508.12

84340.83

Aktıvlərin cəmi

 

630864.45

763499.79

Öhdəliklər

 

 

 

Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər

 

 

 

Məqsədli maliyyələşmələr

19

14601.26

64164.86

Digər öhdəliklər

 

30037.22

3361.05

Öhdəliklərin cəmi

 

44638.48

67525.91

Kapital və ehtiyatlar

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

 

300000

300000

Əlavə kapital

 

626.48

835.31

Bölüşdürülməmiş mənfəət

 

27719

85463.01

Cari ilin mənfəəti (zərəri)

 

(152449.51)

(127654.44)

Kapital və ehtiyatların cəmi

 

 

 586225.97

668973.88

Öhdəliklər, Kapital və ehtiyatların cəmi

 

630864.45

736499.79

Faktor.azRedaktorun seçimi